مسأله‌؛ 15 آبان

1.      

همه زاویه‌های یک شش ضلعی با هم برابرند. اگر ضلع‌های این شش ضلعی پاره‌خط‌هایی به طول 5، 15، 6، 7، a و b و با همین ترتیب باشند، a و b را بیابید.

 

2.      

کدام یک از دو عدد 891 و 792 بزرگ‌تر است؟

دسته‌بندی صفحه‌ها: