مسأله؛ 28 آبان

مثلث ABC در رأس A متساوی الساقین و قائم الزاویه است. اگر AB=AC=30 باشد و نقطه‌های P و Q به ترتیب بر AC و AB جوری جای گرفته باشند که  AP=AQ=20باشد و BP و CQ در R برخورد کرده باشند، مساحت مثلث BCR چقدر است؟

دسته‌بندی صفحه‌ها: