مسأله؛ 01 آذر

مجموعه‌ی A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} چند زیرمجموعه‌ی پنج عضوی دارد، جوری که مجموع هیچ‌یک از دو عضو این زیر مجموعه برابر با 11 نشود؟

دسته‌بندی صفحه‌ها: