مسأله؛ 03 آذر

 

 در شکل زیر نسبت مساحت‌های دو بخش هاشورخورده کم رنگ و کم رنگ‌تر چقدر است؟

دسته‌بندی صفحه‌ها: