مسأله؛ 09 آذر

می خواهیم از وسط یک ضلع مربع خطی بگذرانیم که مربع را به دو چهارضلعی تقسیم کند که نسبت مساحت های آن دو 3 به 4 باشد، چه کنیم؟ اگر مجبور نباشیم که این خط را از وسط یک ضلع بگذرانیم، آیا باز کار ممکن است؟ چه جوری؟

دسته‌بندی صفحه‌ها: