مسأله؛ 10 آذر

چه جوری می‌توان یک مربع را به شش مثلث هم مساحت تقسیم کرد؟ اگر بخواهیم مربع را به هفت مثلث هم مساحت تقسیم کنیم، چه کنیم؟ آیا شدنی است؟

 

دسته‌بندی صفحه‌ها: