مسأله‌؛ 15 آذر

می‌خواهیم از وسط یک ضلع مربع، خطی بگذرانیم که مربع را به دو چهار ضلعی تقسیم کند که نسبت مساحت‌های آن دو 3 به 4 باشد؛ چه کنیم؟

 اگر مجبور نباشیم که این خط را از وسط یک ضلع بگذرانیم، آیا باز کار ممکن است؟ چه جوری؟

دسته‌بندی صفحه‌ها: