مسأله‌؛ 17 آذر

در مثلث قائم الزاویه ABC (زاویه ABC قائمه است.) مثلث متساوی الساقینی به رأس A جوری می سازیم که ساق های آن در امتداد ضلع های AB و AC باشند و M و N دو رأس قاعده این مثلث متساوی الساقین به ترتیب بر AB و AC یا امتدادهای این دو باشند و زاویه MNx را به اندازه 45 درجه می کشیم تا نیم خط Nx ضلع BC یا امتداد آن را در نقطه P قطع کند. نوع مثلث PNC را تعیین کنید.

دسته‌بندی صفحه‌ها: