معلمان

شواری معلمان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

ادبیات: آقای ذکا اسدی، آقای کاردگر، آقای ذوقی
هنر: آقای ارزنده
عربی: آقای قدرت، آقای دستورانی
دینی و قرآن: آقای عظیمی، آقای ثناگو، آقای امن‌زاده
زبان خارجی: آقای فرزو، آقای علایی، آقای بازرگان، آقای سعیدآذری، آقای معدنی‌پور
ورزش: آقای غفاری‌راد، آقای آزادی، آقای نظری
اجتماعی: آقای خورشیدنام، آقای منوّری، آقای مولانا
تاریخ: آقای رحیمی، آقای رمضانی، آقای فتاحی
کاروفناوری: آقای میرزاقلی، آقای حسینی
ریاضی: آقای محمدی، آقای بنی‌جمالی، آقای غندالی، آقای مختاری، آقای فروغی
هندسه: آقای معصومی، آقای احمدپور، آقای فرحی، آقای نعمتی
کامپیوتر: آقای خلیلی، آقای اسدی
فیزیک: آقای رنجبری، آقای مدنی، آقای قزوینی
شیمی: آقای راسخ، آقای ثابتی‌زاده، آقای آژیده
زیست: آقای قاسمی، آقای نوحی، آقای فرهمند